Strona Główna BIP Strona Główna
Świadczenia rzeczowe
 

  Na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa.

 Świadczenia rzeczowe mogą być wykonywane na rzecz Sił Zbrojnych, jednostek organizacyjnych stanowiących bazy formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych, jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.
Czas wykonywania świadczeń rzeczowych w czasie pokoju nie może przekraczać jednorazowo w przypadku pobrania przedmiotu świadczenia:
 
- w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych - czterdziestu ośmiu godzin;
 
- w związku z ćwiczeniami wojskowymi lub ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji - siedmiu dni;
 
- w związku z ćwiczeniami w obronie cywilnej lub ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony - dwudziestu czterech godzin.
W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny przedmioty świadczeń rzeczowych podlegają zwrotowi po ustaniu potrzeby ich używania.

Posiadaczom udostępniającym przedmioty świadczeń, z chwilą zakończenia wykonywania tych świadczeń, kierownik jednostki organizacyjnej na rzecz której świadczenie było wykonywane
:
 
- wypłaca ryczałt pieniężny za każdą rozpoczętą dobę wykorzystania przedmiotów świadczeń według stawek ryczałtu wyszczególnionych w załączniku nr 8 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju;
 
- zwraca środki transportowe, maszyny lub urządzenia taką ilość materiałów pędnych i eksploatacyjnych z jaką zostały dostarczone do jednostki;
 
- zwraca koszty przejazdu posiadacza lub jego przedstawiciela z miejsca zamieszkania (siedziby) do miejsca zwrotu przedmiotów świadczeń;
 
- zwracając niesamobieżne środki transportowe, maszyny lub urządzenia, zapewnia posiadaczowi nieodpłatnie sprzęt do ich holowania lub przewozu z miejsca zwrotu do miejsca zamieszkania (siedziby) posiadacza - zasada ta obowiązuje również podczas dostarczania tego rodzaju sprzętu do miejsca wykonywania świadczeń rzeczowych.
Przypominamy wszystkim posiadaczom nieruchomości lub rzeczy ruchomych, wobec których wydano decyzję o przeznaczeniu tych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele świadczeń o obowiązku powiadomienia (w ciągu trzech dni) wójta, burmistrza, (prezydenta miasta) o zbyciu lub innej zmianie tytułu własności, zmianie przeznaczenia, utraty, zniszczenia lub kradzieży przedmiotu świadczenia.